caronkey
הגדרות תעריפים ופיצולי נסיעה

במסגרת תוספת מנגנון התעריפים יכול המנהל מעתה לבחור כיצד תנהג המערכת בבואה לדווח על נסיעות לפי תעריפים במקרים של נסיעות שבהן המפתח לא נלקח, נסיעות שבוטלו ונסיעות שנמחקו מהמערכת. סימון כל אחת מהאופציות יביא לכך שסוג הנסיעה יהיה כלול בדו"חות הנסיעה להנה"ח.

יחד עם אופציות אלה יכול מעתה המנהל גם להפעיל או לכבות את אפשרות פיצול הנסיעה, כפי שניתן לראות בתמונה הבאה:במידה והופעלה אופציית פיצול נסיעה תופענה האפשרויות הבאות, אשר קובעות האם על מנת לפצל נסיעה יש צורך באישור במייל אשר ישלח אוטומטית, וכן ניתן להגדיר את משך הזמן המקסימאלי לבקשת פיצול נסיעה.

בדוגמא להלן לא ניתן יהיה לבקש פיצול נסיעה יותר מחמישה-עשר יום לאחר ההזמנה.גרסה 12/2014

צוות אפקט מערכותיצירת קשר

כתובתינו

ת.ד. 346,
רח' השקד 15, שדרות, 8703145
טל: 08-6192747
מייל: info@caronkey.co.il

טופס ליצירת קשר

אנא מלא את הטופס לפניך ונחזור אליך בהקדם

קוד ביטחון